נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

יהודה והשומרון

תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),
תשע"ט-2019

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות ותנאים כללים לפטור

Go

3

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

הגדרת הזכות במקרקעין

Go

5

סעיף 3

התנאים לפטור מהיתר

Go

5

סעיף 4

סייג, אחריות המקים, המבצע או המשתמש

Go

5

סעיף 4א

אישור הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום

Go

6

 

פרק ב' – עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

Go

6

 

סימן א' – גדרות ושערים

Go

6

סעיף 5

גדר וקיר תומך

Go

6

סעיף 6

גדר המוקמת בידי רשות מקומית

Go

6

סעיף 7

גידור מתקן תשתית

Go

6

סעיף 8

גדר בתחום פארק או שמורת טבע

Go

6

סעיף 9

מחסום בכניסה לחניה ושער

Go

7

 

סימן ב' – גגונים וסככות

Go

7

סעיף 10

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

Go

7

סעיף 11

מצללה

Go

7

 

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

Go

7

סעיף 12

פרטי עזר

Go

7

סעיף 13

שלט

Go

8

סעיף 14

מתקן לאצירת אשפה

Go

8

סעיף 15

מכונה לאיסוף מכלי משקה

Go

8

סעיף 16

סורגים

Go

8

סעיף 17

דוד מים, דוד שמש וקולטים

Go

8

סעיף 18

מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר

Go

8

סעיף 19

החלפת רכיבים בבניין

Go

8

סעיף 20

החלפת מכל גז נייח תת קרקעי

Go

8

 

סימן ד' – מבנים טכניים

Go

9

סעיף 21

מבנים טכניים

Go

9

סעיף 22

מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל

Go

9

סעיף 23

מיתקן לניטור אוויר

Go

9

סעיף 24

מיתקן פוטו וולטאי

Go

9

 

סימן ה' – מחסן ומבנה לשומר

Go

9

סעיף 25

מחסן

Go

9

סעיף 26

מבנה לשומר

Go

10

 

סימן ו' – עבודות פיתוח ושיפור נגישות

Go

10

סעיף 27

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח

Go

10

סעיף 28

שיפור נגישות לבניין ובתוכו

Go

10

 

סימן ז' – אנטנה, צלחת קליטה ותורן

Go

10

סעיף 29

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

Go

10

סעיף 30

הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים

Go

10

סעיף 30א

מיתקן שידור זעיר

Go

11

סעיף 31

הוספת אנטנה על עמוד חשמל

Go

11

סעיף 32

תורן למדידה מטארולוגית

Go

11

סעיף 33

תורן ומיתקן ניטור רעש

Go

11

סעיף 34

אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו

Go

11

 

סימן ח' – הריסה ופירוק

Go

12

סעיף 35

הריסה

Go

12

 

פרק ג' – תחילה ושם

Go

12

סעיף 36

תחילה

Go

12

סעיף 37

שם

Go

12

 

תוספת

Go

12

 


יהודה והשומרון

תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר),
תשע"ט-2019
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 34ב לחוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 79), לשנת 1966 ולאחר התייעצות עם מועצת התכנון העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות ותנאים כללים לפטור

הגדרות

1.       בתקנות אלה –

          "אנטנה" – התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו;

          "אסבסט" – מינרל טבעי סיבי מקבוצת האסבסט, לרבות אמוסייט (Amosite), קריזוטייל (Chrysotile), קרוסידולייט (Crocidolite), אנתופילייט (Anthophyllite), טרמולייט (Tremolite), אקטינולייט (Actinolite) וכן כל חומר, מוצר או תערובת המכילים אחד או יותר מהמינראלים האמורים, בשיעור העולה על אחוז אחד ממשקלם או מנפחם של החומר, המוצר, או התערובת, לפי העניין, בכל מופע, הרכב או שימוש;

          "דרך מוצא" (Means of Egress) – נתיב יציאה מבניין, הפנוי ממכשולים והכולל אחד או יותר ממרכיבים אלה:

(1)   גישה למוצא בטוח (Exit Access) – חלק מדרך מוצא, לרבות מעברים ופרוזדורים, שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או בדרך יציאה חיצונית;

(2)   מוצא בטוח (Exit) – חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבניין;

(3)   יציאה (Exit Discharge) – חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב, בין במישרין ובין דרך שטח פתוח;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9297

הוספת הגדרת "דרך מוצא"

          "היתר" – רישיון כהגדרתו בסעיף 34(1) לחוק התכנון לרבות פטור מרישיון על פי כל דין ותחיקת ביטחון;

          "הנדסאי מבנים" – הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במדור תכנון מבנים או בניין, כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, או מי שאילו היה ישראלי, היה רשאי להירשם במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במדור תכנון מבנים או בניין;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9297

הוספת הגדרת "הנדסאי מבנים"

          "ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ערים או ועדת תכנון מיוחדת כמשמעותן בחוק התכנון, בצו התכנון ובתקנות ובמינויים מכוחם;

          "חומרים קלים" – חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים;

          "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982 כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9297

הוספת הגדרת "חוק הבזק"

          "חוק העתיקות" – חוק העתיקות, מס' 51 לשנת 1966 והצו בדבר חוק העתיקות (יהודה והשומרון) (מס' 1166), התשמ"ו-1986;

          "חוק התכנון" – חוק תכנון ערים כפרים ובניינים (מס' 79) לשנת 1966;

          "כבל הזנה" – מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו;

          "כשל מבני" – מצב של חוסר תפקוד בשלד;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9297

הוספת הגדרת "כשל מבני"

          "מבנה" או "בניין" – אלא אם נאמר אחרת במפורש, מבנה או בניין בהתאמה שניתן להם היתר בניה כדין על ידי הוועדה המקומית;

          "מבנה פשוט" – אחד מאלה:

(1)   מבנה בעל שלד לא טרומי המורכב מקירות, או מקירות ועמודים, ומתקרות שטוחות עם קורות או בלעדיהן, כאשר המרחק בין העמודים או בין הקורות, וכשאין עמודים או קורות – בין הקירות, אינו עולה על ששה מטר, ואשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס העליון של הרצפה שעל פני הקרקע אינו עולה על אחד עשר מטרים וחצי מטר, לרבות מקלט למבנה כאמור, כהגדרתו בצו התכנון, ולמעט מבנה מבטון דרוך, ומבנה מרחבי מכל סוג שהוא;

(2)   מבנה מקורה בעל קומה אחת, שגבהו עד חמישה מטר מעל פני הקרקע ומפתחו אינו עולה על שנים עשר מטר, להוציא מבנה שפועלים עליו כוחות דינמיים, ולמעט מבנה מבטון דרוך, מבנה בעל שלד מבטון טרום ומבנה מרחבי מכל סוג;

(3)   קיר תומך בגובה עד שני מטר מעל המפלס הנמוך של פני הקרקע, הדרוש להקמת מבנה כאמור בפסקאות (1) או (2) בתחום המגרש שבו מוקם המבנה;

(4)   מעביר מים ומעבר להולכי רגל הקשורים למבנה כאמור בפסקאות (1) או (2), והכל אם הפעולות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 נעו, לפי הענין, לגבי המבנה הפשוט, בידי מי שסיים את לימודיו במוסד שהמנהל, כהגדרתו בחוק התכנון, הכיר בו וקיבל תואר של מהנדס או הנדסאי בניין או מהנדס או הנדסאי אדריכלות;

          "מהנדס מבנים" – מהנדס רישוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 כפי תוקפן בישראל מעת לעת, או מי שאילו היה ישראלי, היה רשאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9297

"מהנדס מבנים" – מהנדס רישוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 כפי תוקפן בישראל מעת לעת, או מי שאילו היה ישראלי, היה רשאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

          "מהנדס מבנים רשום" – מהנדס הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 כפי תוקפן בישראל מעת לעת, או מי שאילו היה ישראלי, היה רשאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

הוספת הגדרת "מהנדס מבנים רשום"

          "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

          "מיתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, אתרי כרייה וחציבה, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

"מיתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, אתרי כרייה וחציבה, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

          "מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990 כהגדרתן בצו בדבר ההתגוננות האזרחית (יהודה והשומרון) (מס' 1670), התשע"ב-2012;

          "סביבה חופית" – תחום של ים המלח ותחום של – 300 מטר שיימדד מקו החוף של הים לכיוון היבשה, והכל לרבות, ביבשה – פני הקרקע ותת הקרקע, בים – קרקעית הים ותת הקרקעית, וכן משאבי הטבע והנוף, וערכי הטבע והמורשת, ועתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות, שבהם ומעליהם;

          "פרוזדור" – חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות, מקורה ומיועד למעבר אנשים;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

הוספת הגדרת "פרוזדור"

          "צו התכנון" – צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תשל"א-1971;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

"צו התכנון" – צו בדבר תכנון ערים כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תש"ל-1970 תשל"א-1971;

          "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" – כהגדרתם בצו התכנון;

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

"צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" – כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק, כפי תוקפו בישראל מעת לעת כהגדרתם בצו התכנון;

          "צו בדבר פארקים" – צו בדבר פארקים (יהודה והשומרון) (מס' 373), תש"ל-1970;

          "צו בדבר הגנה על הטבע" – צו בדבר הגנה על הטבע (יהודה והשומרון) (מס' 363), תש"ל-1970;

          "רשות הכבאות הארצית" – רשות הכבאות כהגדרתה בצו בדבר רשות הכבאות הארצית (יהודה והשומרון) (מס' 1721), תשע"ד-2014;

          "רשות מקומית" – מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), תשל"ט-1979 או מועצה כהגדרתה בתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), תשמ"א-1981;

          "שטח לצרכי ציבור" – כל אחד מאלה: דרכים, גנים, שטחי נופש או ספורט, שמורות טבע, עתיקות, שטחי חניה, שדות תעופה, נמלים, מזחים, תחנות רכבת, תחנות אוטובוסים, שווקים, בתי מטבחיים, בתי קברות, מבנים לצרכי חינוך, דת ותרבות, מוסדות קהילתיים, בתי חולים, מרפאות, מקלטים ומחסים ציבורים, תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש, מיתקני ביוב, מזבלות, מיתקנים להספקת מים, בתי אבות, מוסדות הכוללים יחידות סיעודיות לקשישים, מעונות דיור מוגן לקשישים, בית משפט, משרד ראשי של רשות מקומית, מגרשים לקיום השתלמות מעשית בנהיגה, מעונות למגורי אנשים עם מוגבלות כמשמעותו בנספח מס' 1 לתקנות המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, מעונות לסטודנטים, מתקני טיפול בפסולת, מתקן טלפון כמשמעותו בצו בדבר תיקון תקנות הטלפון, מס' 1 לשנת 1951 (תיקון מס' 2) (יהודה והשומרון) (מס' 951), התשמ"ב-1981, תחנת משטרה תחנה או משרד של רשות הכבאות הארצית;

          "תחום מועצה" – תחומה של מועצה מקומית או אזורית כהגדרתן בצו בדבר ניהול המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) (מס' 892), התשמ"א-1981 או צו בדבר ניהול המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783), התשל"ט-1979 בהתאמה;

          "תוכנית" – תוכנית שנכנסה לתוקף לאחר היום הקובע כהגדרתו בצו בדבר פרשנות [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1729), התשע"ד-2013;

          "תקן ישראלי" – כמשמעותו בצו התכנון.

הגדרת הזכות במקרקעין

2.       בתקנות אלו, זכות במקרקעין, אחת מאלה:

(א)  בנכס הרשום במרשם המקרקעין – הבעל הרשום או חוכרו של הנכס, וכן מי שזכאי להירשם כבעל הנכס מכוח מכר או ירושה;

(ב)  בנכס שאינו רשום במרשם המקרקעין – מי שרשום ברישומי המס לגבי אותו נכס כחייב בגינו בתשלום מס לפי חוק מס קרקעות, מס' 30 לשנת 1955 או לפי חוק מס המבנים והקרקעות בתוך אזורי העיריות, מס' 11 לשנת 1954, או פקודת המס החקלאי משנת 1942, לפי העניין, וכן מי שהיה זכאי להירשם ברשימה האמורה מכוח מכר או ירושה;

(ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב), בנכס שהוא רכוש ממשלתי, בין אם הוא רשום במרשם המקרקעין ובין אם לאו – הממונה על הרכוש הממשלתי או מי שרשום במרשם ההרשאות כהגדרתו בצו בדבר רישום עסקות במקרקעין מסויימים (יהודה והשומרון) (מס' 569) התשל"ה-1974, או מי שמחזיק במקרקעין בהתאם להסכם שנערך כמו, והכל מכוח זכות בת תוקף בעת הקמת המבנה מכוח תקנות אלו.

התנאים לפטור מהיתר

3.       סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, נוסף על האמור בסעיף 34ב לחוק התכנון כל אלה:

(א)  הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות (להלן – המבצע);

(ב)  הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו;

(ג)   הם יבוצעו בתחום תוכנית, ויהיו ומתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו.

סייג, אחריות המקים, המבצע או המשתמש

4.       (א)  פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין.

          (ב)  אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.

          (ג)   אין באמור בהוראות תקנות אלה כדי לפטור את המקים, המבצע, או המשתמש – בהתאם לעניין, מכל חובה, אישור, היתר או תנאי שנדרש לעניין הקמת בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה, בהתאם לדין ולתחיקת הביטחון.

אישור הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום

4א.     אישור מהנדס מבנים המצורף במסגרת הודעה לוועדה המקומית על התקנת סוכך וגגון לפי תקנה 10, מצללה לפי תקנה 11, מיתקן פוטו-וולטאי לפי תקנה 24, יכול שיינתן גם בידי הנדסאי מבנים או מהנדס מבנים רשום ובלבד שהמיתקן האמור מותקן על הקרקע או על גבי מבנה פשוט.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

הוספת תקנה 4א

פרק ב' – עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

סימן א' – גדרות ושערים

גדר וקיר תומך

5.       (א)  הקמת גדר או קיר תומך פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בגדר או הקיר התומך תנאים אלה:

(1)   גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מטר;

(2)   הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח;

(3)   אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון בטיחותי יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי תקנות אלה;

(4)   הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים;

(5)   הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

          (ב)  על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – ת"י 4273).

גדר המוקמת בידי רשות מקומית

6.       הקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצרכי ציבור פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(4) עד (5) ו-(ב).

גידור מתקן תשתית

7.       (א)  הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף (ב) להלן פטורה מהיתר ויחולו לגביה תקנות 5(א)(3) עד (5) והוראות אלה:

(1)   גדר היקפית של מיתקן תשתית תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר;

(2)   גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר;

(3)   אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה;

(4)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת לתקנות אלה, תימסר לוועדה המקומית המוסמכת בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

          (ב)  גוף פטור לצורך סעיף (א) הוא:

(1)   גוף שהוסמך מכוח דין או תחיקת ביטחון וניתן לו אישור מפורש מטעם ראש תחום תשתית במנהל האזרחי;

(2)   רשות מקומית;

(3)   תאגיד בבעלות מלאה של רשות מקומית אחת או יותר שעיקר עיסוקו בפיתוח מבנים ותשתיות.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

(א) הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף (ב) להלן פטורה מהיתר ויחולו לגביה תקנות 5(א)(3) עד (5) והוראות אלה:

(1) גדר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר;

גדר בתחום פארק או שמורת טבע

8.       על אף האמור בסעיף 3(ד), הקמה, שלא בתחום תכנית, של גדר, בידי קצין מטה לשמירת הטבע והפארקים במינהל האזרחי או מי מטעמו, בתחום פארק ושמורת טבע כהגדרתם בצו בדבר פארקים או שמורות טבע בהתאמה, ובידי קצין מטה לארכיאולוגיה בתחום אתר היסטורי כהגדרתו בחוק העתיקות, תהיה פטורה מהיתר, ובלבד שיחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) ו-(ב) והוראות אלה:

(א)  היא תוקם מחומרים קלים;

(ב)  גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר;

(ג)   הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי החזקת בעלי חיים ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים.

מחסום בכניסה לחניה ושער

9.       (א)  התקנת מחסום או שער, פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה:

(1)   אם הוא חשמלי – הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

(2)   יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו;

(3)   יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית.

          (ב)  התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי לציבור.

סימן ב' – גגונים וסככות

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

10.    (א)  הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   הגגון או הסוכך לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

(2)   הגגון או הסוכך נבנה מחומרים קלים.

          (ב)  הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים.

          (ג)   קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

          (ד)  הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

(ד) הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מצללה

11.    (א)  הקמת מצללה על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:

(1)   שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הגג – הכול לפי הגדול יותר;

(2)   המצללה תוקם על גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;

(3)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

          (ב)  הקמת מצללה על הקרקע פטורה מהיתר בתנאים הקבועים בתקנה (א).

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

(3) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

פרטי עזר

12.    הקמה, הצבה או התקנה של מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, מיתקן חניה לאופניים וכל רכיב עזר אחר מעין אלה, שהוא שימוש נלווה וטבוע לבניין שניתן לו היתר בניה, או לקרקע המצויה בתחום תכנית, פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:

(1)  אין בו משום תוספת שטח בנייה;

(2)  אינו כולל בניית מבנה נלווה לצורך הצבתו זולת עמוד נושא;

(3)  אם הותקן על גבי מבנה, משקל רכיב העזר לא יעלה על 50 קילוגרמים;

(4)  היה פריט העזר עמוד תאורה, גובהו לא יעלה על 6 מטרים.

שלט

13.    (א)  התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים מרובעים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.

          (ב)  על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.

          (ג)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

מתקן לאצירת אשפה

14.    התקנת מיתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטרים פטורה מהיתר.

מכונה לאיסוף מכלי משקה

15.    התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ-10 סנטימטרים.

סורגים

16.    (א)  התקנת סורגים לפתחים ולחלונות בבניין שניתן לו היתר בניה לפי תקן ישראלי, ת"י 1635: סורגים לפתחים בבניינים כפי תוקפו בישראל מעת לעת, פטורה מהיתר, ובלבד שבאחד החלונות בכל אחת מהדירות בבניין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.

          (ב)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית ולרשות הכבאות הארצית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.

דוד מים, דוד שמש וקולטים

17.    (א)  הצבת דוד שמש וקולטי שמש על גג מבנה פטורה מהיתר, ובלבד שנפח הדוד אינו עולה על 220 ליטרים ואם נקבע לכך מקום בהיתר באותו מקום; בגג משופע יונחו דוד השמש בחלל הגג במקום מוסתר, והקולטים בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג.

          (ב)  הצבת דוד מים, לפי תקן ישראלי ת"י 69 חלק 1: מחממי מים חשמליים – מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי פטורה מהיתר, ובלבד שנפחו אינו עולה על 220 ליטרים, במיקום לפי היתר הבנייה של הבניין או במסתור כביסה או במקום מוסתר על הגג.

מזגן, מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר

18.    התקנת מערכת מיזוג אוויר במבנה לרבות פתח במעטפת הבניין, בתפוקה שאינה עולה על 60,000 btu, או התקנת מערכת לטיהור אוויר במרחב מוגן דירתי פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו אלה:

(1)  המערכת תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 כפי הגדרתם בישראל מעת לעת;

(2)  לא הוגדר מקום ייעודי להתקנה בהיתר הבנייה או שהמקום כבר נוצל, תותקן המערכת כשהיא מוסתרת במסתור הכביסה שנקבע בהיתר או על גג הבניין;

(3)  לא ניתן להתקינה במסתור הכביסה, או על גג הבניין, תותקן המערכת בקיר חיצון של הדירה ובלבד שלא תותקן על קיר חיצון הפונה לרחוב;

(4)  התקנת מזגן במרחב מוגן דירתי, תבוצע לפי ת"י 994 חלק 5: מזגני אוויר: התקנה במרחבים מוגנים כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

(5)  התקנת מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויר במרחב מוגן דירתי תבוצע לפי ת"י 4570 חלק 1: מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מפוחים כפי תוקפו בישראל מעת לעת.

החלפת רכיבים בבניין

19.    (א)  החלפת רכיב בבניין הניתן להחלפה ברכיב אחר בעל מידות זהות, כגון רעפים, חלונות, צנרת מים, כבלי חשמל, כבלי תקשורת וכן החלפת חיפוי אבן בחזיתות במבנה פשוט פטורה מהיתר, ובלבד שהרכיב שיוחלף יהיה באותו מיקום.

          (ב)  נקבע בהיתר או בהנחיות המרחביות כי רכיבים אלה יהיו בגוון, מחומר או במרקם ייחודי, בתנוחה או בכל תנאי אחר בקשר עם החלפת רכיבים בבניין, יותאם הרכיב המוחלף לתנאי ההיתר לבניין או להנחיות המרחביות, לפי המאוחר מבין השניים.

          (ג)   על אף האמור, החלפת רכיב העשוי אסבסט לא תתאפשר מכוח תקנות 19(א)-(ב) והן טעונות היתר.

החלפת מכל גז נייח תת קרקעי

20.    החלפת מכל גז נייח תת-קרקעי, שהותקן לפי היתר ושתחולתו המרבית אינה עולה על 10 טון, לפי תקן ישראלי, ת"י 158: מיתקנים לגזים מחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים כפי תוקפו בישראל מעת לעת פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)  לא שונה מיקום מכל הגז ותחולתו המרבית כפי שנקבעה בהיתר המקורי;

(2)  העבודה מבוצעת לפי תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;

(3)  ניתן אישור מפקח עבודה להחלפה;

(4)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר למוועדה המקומית ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מפקח עבודה כמפורט בפסקה (3).

סימן ד' – מבנים טכניים

מבנים טכניים

21.    (א)  הקמת מבנה טכני שאינו מיועד לשהות של בני אדם, בשטח מיתקן תשתית, פטורה מהיתר, ובלבד ששטח המבנה לא יעלה על 6 מטרים מרובעים וגובהו לא יעלה על 3 מטרים.

          (ב)  הקמת מבנה כאמור בסעיף קטן (א) טעונה אישור קצין המטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי, הרשאי לקבוע הוראות למתן פטור זה.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), הקמת מיתקן לניטור רעידות ומבנה טכני להגנה קטודית מותרת אף בשטח שאינו מיתקן תשתית.

          (ד)  הועדה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בצירוף אישור קצין המטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כאמור בסעיף קטן (ב), תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה.

מיתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל

22.    הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל, לתקופה שאינה עולה על 90 ימים, בשטח מיתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל.

מיתקן לניטור אוויר

23.    התקנת מכשיר מדידה וציוד עזר המשמשים לניטור האוויר, לרבות מבנה או חלק במבנה, נייח או נייד, שנמצאים בו מכשיר וציוד עזר כאמור, במקום שנדרש מכשיר כאמור לפי הוראה של קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי, פטורה מהיתר, ובלבד ששטחו לא יעלה על 7.5 מטרים רבועים.

מיתקן פוטו וולטאי

24.    על אף האמור בתמ"א 55/1 "תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקנים פוטו וולטאיים", התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1)  המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכות פוטו-וולטאיות (PV) כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

(2)  הספק המיתקן (זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה;

(3)  המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;

(4)  על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים ודרכי מוצא;

(5)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות. נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 50 קילוואט, תימסר לוועדה המקומית 45 ימים לפני ביצוע העבודה.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9298

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

מיתקן פוטו-וולטאי

24. על אף האמור בתמ"א 55 "תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקנים פוטו וולטאיים", התקנת מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית (מיתקן פוטו-וולטאי) פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1) המיתקן יותקן ע"פ ת"י 62548 – דרישות תכן עבור מערכת פוטו וולטאית כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

(2) הספק המיתקן אינו עולה על 50 קילו ואט למבנה;

(3) המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג;

(4) על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים;

(5) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 יום ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות.

סימן ה' – מחסן ומבנה לשומר

מחסן

25.    הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור בבניין או מבנה שניתן להם היתר כדין, ומתקיימים בו תנאים אלה פטורה מהיתר:

(1)  המחסן יוקם מחומרים קלים בלבד;

(2)  גודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים; אם המחסן בעל גג משופע, לא יעלה גובהו על 2.4 מטרים;

(3)  הוא לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב וחשמל;

(4)  לא יוקם המחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה, ולא יוצב במרפסת לא מקורה בחזית קדמית, אלא אם כן הותר במפורש בתכנית או בהנחיות המרחביות;

(5)  הודעה בדבר הקמת מחסן, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד הקמתו;

(6)  המחסן אינו משמש לשהות קבועה או לינה של אדם.

מבנה לשומר

26.    (א)  מבנה לשומר, פטור מהיתר, אם מתקיימים בו תנאים אלה:

(1)   המבנה הוא מבנה יביל;

(2)   גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים, וגודלו אינו עולה על 4 מטרים רבועים;

(3)   המבנה אינו מיועד ואינו משמש למגורים.

          (ב)  אין באמור כדי לפטור את המקים, המבצע או המשתמש, בהתאם לעניין, מקבלת היתר להובלתו של מבנה יביל לפי תקנות הובלת מבנים יבילים או מיתר האמור בתקנות אלה.

סימן ו' – עבודות פיתוח ושיפור נגישות

ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח

27.    (א)  חיפוי קרקע וריצוף חצר פטור מהיתר, ובלבד שהעבודות אינן כוללות מסלעות, או פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע.

          (ב)  עבודות פיתוח בשמורת טבע או פארק כהגדרתם בצו בדבר הגנה על הטבע ובצו הפארקים בהתאמה יבוצעו בידי קצין מטה שלמירת הטבע במינהל האזרחי ובאתר עתיקות כהגדרתו בחוק העתיקות על ידי קצין מטה לארכיאולוגיה במינהל האזרחי בלבד ויתקיימו בהם כל אלה:

(1)   הקמת מסלעות וקירות פיתוח בגובה אשר אינו עולה על 1 מטר ואינן פוגעות בניקוז הקיים ובערכי הטבע המיועדים לשיקום צומח ונוף בלבד;

(2)   התקנת אבזרי בטיחות כגון שבילים, מעקות, יתדות וסולמות, מחסומים ובולדרים.

שיפור נגישות לבניין ובתוכו

28.    ביצוע דרך גישה או כבש לבניין שניתן לו היתר כדין המיועדים לגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 1.2 מטרים פטור מהיתר.

סימן ז' – אנטנה, צלחת קליטה ותורן

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

29.    (א)  הצבת תורן לאנטנה לקליטת שידורי טלוויזיה או רדיו לפי ת"י 799: מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) ומיתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) (להלן – ת"י 799) פטורה מהיתר ובלבד שגובהו לא יעלה על 6 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתייה.

          (ב)  הצבת צלחת קליטה לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין על גג בניין, ובלבד שקוטר צלחת הקליטה אינו עולה על 1.2 מטרים והיא אינה מותקנת על גג בריכה למי שתייה פטור מהיתר.

          (ג)   על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לוועדה המקומית, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9299

(ג) על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, תימסר הודעה לוועדה המקומית, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים

30.    (א)  הוספת אנטנה למיתקן שידור קיים בהיתר כדין פטורה מהיתר, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1)   ניתן אישור קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי כי על אף הוספת האנטנה אין שינוי בטווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע למתיקן השידור הקיים;

(2)   קצין מטה לאיכות הסביבה יקבע בהוראות את התנאים למתן אישור לפי סעיף קטן (1);

(3)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור קצין מטה לאיכות הסביבה במינהל האזרחי.

מיתקן שידור זעיר

30א.  (א)  בתקנה זו –

          "היתר סוג" – היתר הקמה והיתר הפעלה כאחד לגבי סוג מסוים של מקורות קרינה שניתן בכתב על-ידי קמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי;

          "מיתקן שידור זעיר" – מיתקן, המשמש או המיועד לשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה כהגדרתה בחוק הבזק, שמידותיו אינן עולות על 30x35x55 ס"מ והוא משדר בשני ערוצי שידור לכל היותר בהספק שידור שאינו עולה על 5 וואט לכל ערוץ שידור ויכול שיכלול אנטנה פנימית;

          "קצה עורק מיקרוגל" – מיתקן המשמש או מיועד לשמש לצורכי תמסורת אלחוטית מנקודה לנקודה ושמידותיו אינן עולות על 30x30x30 ס"מ;

          "רכיבים חיצוניים" – אנטנה חיצונית במידות שלא יעלו על 30x30x10 ס"מ, כבלי חשמל ותקשורת המחוברים למיתקן שידור זעיר, קצה עורק מיקרוגל.

          (ב)  על אף האמור בתמ"א 56 "תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקני שידור קטנים וזעירים", התקנת מיתקן שידור זעיר ורכיבים חיצוניים (בתקנה זאת – המיתקנים) על גבי בניין או מיתקן קיים פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

(1)   המיתקנים יותקנו לפי היתר סוג שניתן ולתנאים שנקבעו בו;

(2)   התקנת המיתקנים תיעשה בכפוף לקבלת רישיון להנחת תשתית תקשורת שניתן על ידי קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי או מי מטעמו, לפי תקנות הטלפון מס' 1 לשנת 1951 או הצו בדבר שידור ואיתות (אזור הגדה המערבית) (מס' 79), תשכ"ז-1967. קמ"ט תקשורת יהיה רשאי להתנות, בין ברישיון תקשורת בין בהוראה אחרת, את מתן ההיתר בקבלת אישורים נוספים;

(3)   המיתקנים יותקנו כך שהאנטנה, לרבות אנטנה פנימית, תהיה בגובה שלא יפחת מ-2.5 מטרים מעל פני הקרקע;

(4)   המיתקנים יותקנו בצמוד לבניין או בצמוד למיתקן הקיים;

(5)   הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך שבעה ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה היתר הסוג שניתן ורישיון התקשורת לפי תקנת-משנה (2).

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9299

הוספת תקנה 30א

הוספת אנטנה על עמוד חשמל

31.    הוספת אנטנה על עמוד חשמל קיים שהוקם בהיתר כדין, לשימוש תפעול רשת החשמל בלבד שבאורך שאינו עולה על מטר אחד פטורה מהיתר.

תורן למדידה מטארולוגית

32.    הצבת תורן למדידה מטאורולוגית פטורה מהיתר, ובלבד שגובהו לא יעלה על 10 מטרים ובלבד שהתקבל לכך אישור של המפקד הצבאי של האזור.

תורן ומיתקן ניטור רעש

33.    (א)  הצבת תורן ומיתקן לניטור רעש, ובלבד שגובהו לא יעלה על 7 מטרים.

          (ב)  הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9300

(ב) הודעה על הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו

34.    הצבת אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו, או הצבת תורן לאנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו לפי הוראות תקן ישראלי, ת"י 799 לעניין מבנה התורן לעיגונו פטורה מהיתר, ובלבד שהאנטנה האנכית והתורן מקיימים את כל התנאים האלה: הגובה הכולל של התורן והאנטנה אינו עולה על תשעה מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב, קוטר בסיס התורן אינו עולה על 4 סנטימטרים וקוטר רום האנטנה אינו עולה על 2 סנטימטרים, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(א)  ניתן למיתקן חובבי הרדיו היתר מקצין מטה לענייני תקשורת במינהל ואישור קצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי, הרשאים לקבוע הוראות למתן פטור זה;

(ב)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורפו לה המסמכים האלה:

(1)   עותק מאישור תקף של קצין המטה לענייני תקשורת במינהל האזרחי ומקצין המטה לענייני איכות הסביבה במינהל האזרחי;

(2)   להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

מיום 29.5.2019

תיקון מס' 1 תשע"ט-2019

קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9300

(2) להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו וכן כי כשל מבני בתורן לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

סימן ח' – הריסה ופירוק

הריסה

35.    (א)  הריסתו או פירוקו של מבנה הפטור מהיתר לפי תקנות אלה וכן הריסה או פירוק של מבנה המסומן להריסה או לפירוק לחוק פטורים מהיתר.

          (ב)  הודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לוועדה המקומית בתוך 45 ימים ממועד הביצוע ויצורף לה אישור על פינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.

פרק ג' – תחילה ושם

תחילה

36.    תחילתן של תקנות אלו ביום חתימתן.

שם

37.    תקנות אלו ייקראו: "תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019".

 

 

ח' בשבט התשע"ט (14 בינואר 2019)                             תא"ל אחוות בן חור

                                                                                                       ראש המינהל האזרחי

 

תוספת

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

תאריך:      

לכבוד

ועדת המשנה לתכנון ורישוי/הועדה המיוחדת שלצד מועצת      

הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

אני החתום מטה       מ.ז.       מודיע כי ביום       בוצעו העבודות כמפורט להלן בנכס שאני בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע העבודות, המצוי ב      (ככל שאין מדובר בישוב יש לציין את נ.צ. המיקום בו בוצעו העבודות) הנמצאים בגוש       חלקה      

תיאור העבודות

1.        העבודה היא: (יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019).

2.        העבודה בוצעה בידי: (השלם אחד או יותר מאלה)

קבלן:       ככל שמדובר בקבלן ישראלי, מס' רשום:      

3.        לביצוע העבודות נדרשים גם האישורים האלה המצורפים לטופס זה:

א.

ב.

ג.

ד.

 

חתימת מבצע העבודה (שם, מספר זהות):             ______________________

 

חתימת בעל הזכויות במקרקעין (שם, מספר זהות): ______________________

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו קובץ המנשרים מס' 249 מחודש מרץ 2019 עמ' 8815.

תוקנו קובץ המנשרים מס' 251 מחודש ספטמבר 2019 עמ' 9297 – תיקון מס' 1 תשע"ט-2019; תחילתו ביום 29.5.2019.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות